Назив установе: Галерија „Чедомир Крстић“
Седиште: Пирот, Српских владара 77
Оснивач: Општина Пирот
ПИБ 100353533
Телефон/факс 010 321-565
Шифра делатности: 91.02 - Музеји, галерије, збирке
Матични број:06979904

Галерија је основана Одлуком СО Пирот о оснивању Галерије у Пироту донете на седници одржаној 26.05.1993.године. На основу одлуке Управног одбора од 22.01.1999.године Галерија је променила назив у Галерија „Чедомир Крстић“.

Број запослених у Галерији је три: 1 са високом стручном спремом, 1 са вишом школском спремом и 1 са срењом школском спремом.

У Галерији постоји потреба за упошљавањем Историчара уметности или Организатора галеријских активности.
На основу Правилника о организацији и систематизацији послова у Галерији “Чедомир Крстић“ организатор галеријских активности, који тренутно у Галерији обавља ове послове по Уговору о привременим и повременим пословима, обавља следеће послове: организује ауторске и друге изложбе ликовних дела, инсталација, перформанса, хепенинге, изложбе примењене уметности и дизајна и остало што је у домену визуелних уметности; организује манипулацију културним добрима унутар Галерије; координира реализацију галеријских програма у оквиру годишњег плана рада; планира и координира избор и набавку аудио-визуелних средстава и опреме; планира, координира, организује и прати едукативне акције и пројекте намењене јавности; предлаже поједине изложбе уметничком директору и директору; дизајнира и припрема материјал за штампање каталога изложби и осталих публикација...
Квалификациона структура по годинама старости:
21 – 30 година 1 радник, 50 - 60 год. – 1 радник, преко 60 год. – 1 радник,

Квалификациона структура по годинама стажа:
1 – 10 година – 1 радник, 20 - 25 год. – 1 радник, 30 - 35 год. - 1 радник

Финансирање основне делатности Галерије је искључиво из буџета Општине Пирот.
Галерија не остварује сопствене приходе.

Рад Галерије је регулисан Законом о културним добрима, Законом о раду, Статутом Галерије, Правилником о систематизацији радних места, као и другим законским и подзаконским прописима.

Како је Галерија „Чедомир Крстић“ установа чији је основни задатак презентовање, проучавање и популарисање савременог визуелног стваралаштва, овај задатак реализује кроз изложбену и информативну активност Галерије. Осим тога Галерија поседује властити фонд уметничких дела због чега има карактер музејске установе и обавља све законом предвиђене музеолошке послове.

Као непрофитабилна установа, основана од стране СО Пирот, Галерија поред основне излагачке делатности , прикупља, чува, документује и презентује ликовне вредности свога окружења, брине се о чувању и унапређењу ликовног наслеђа (фонда). Галеријски фонд уметничких дела садржи 280 уметничких и шест легата: Чедомира Крстића, Радомира Антића, Милене Мијалковић Николић, Слободана Сотирова, мр.Петра Ђорђевића и Милорада Антића. Галерија шири и негује опште културне вредности и едукативне програме.


1.2. КОНЦЕПТ

Галерија мора кроз свој рад да ствара свој став према уметности, да изналази могућности за увек нови приступ у презентацији материјала, а организовањем изложби различите тематике и садржаја уз савремени концепт да се приближи публици на најнепосреднији начин. Потребно је превазићи предрасуду да је галерија само празан простор за излагање а не и центар културних збивања. Учинити све да Галерија буде отворена за сарадњу, напредне идеје и нове програме који имају своју будућност.
Имајући у виду да је ситуација и даљи ток пандемије непозната и неизвесна све предвиђене активности Галерије „Чедомир Крстић“ биће у складу са препорукама Министраства културе, прописа Владе Републике Србије и Локалне самоуправе. Због суочавања са ризицима услед пандемије корона вируса (COVID-19), потребно је водити политику мера за очување нивоа запослености и мера заштите.


2. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

2.1.Дефинисање делатности

Галерија је установа која се, у складу са Законом о културним добрима, бави превасходно изложбеним активностима и презентацијом покретних историјско-уметничких културних добара, аутора и њихових дела, презентацијом повремених тематских и ауторских изложби. Ове активности обавља у више нивоа:
Први, базични подразумева изложбену активност презентацијом уметничких дела аутора на основу конкурса, по позиву домаћих и гостујућих аутора, а који подразумева евидентирање и аквизицију(набавку путем поклона или уговора), документаристичку обраду (по принципима предвиђеним законским прописима), конзервацију, рестаурацију и трезорирање (трајно чување) слика, скулптура, графика и других уметничких културних добара.
Други ниво рада су различити видови стручно-научних анализа (стручно и научно истраживање ликовних стваралаца, историјских периода, догађаја и процеса везаних за време њиховог стварања, постављање у историјске, тематске и стилске оквире), успостављање хронологије и публиковање резултата ових истраживање.
Трећи вид рада галерије представљају различити видови експозиције резултата претходна три нивоа путем изложби (сталне поставке, тематске и повремене изложбе), јавни скупови (предавања, трибине, промоције, научни скупови) али и различитих издања (монографије, публикације, каталози, проспекти...).
Четврти вид рада галерије представља веома широк спектар комуникација са широм и стручном јавношћу (стручна вођења, промоције, предавања, трибине и сл.).

2.2. Планиране активности

- Аквизиције (набавка ликовних дела и попуна галеријског фонда уметничких дела путем поклона или откупа, донацијама и обавезама из Правилника о раду Галерије).
- Стручна и научна истраживања (рад на ликовном фонду галерије, стручна и картотечка обрада постојећег фонда, стручна музеолошка анализа и израда неопходне документације уметничке збирке...)
- Конзерваторске активности на предметима који ће бити део будуће сталне поставке Завичајне збирке, ликовне збирке Галерије и стална брига око легата Галерије (Чедомир Крстић, Радомир Антић, Милена Мијалковић Николић, Слободан Сотиров, мр.Петар Ђорђевић и Милорад Антић)
- Документаристичке активности ( компјутерска обрада свих збирки посредством професионалног, наменског софтвера „Етернитас“ уз дигитално снимање (фотографисање и скенирање). Ова активност подразумева и евидентирање архивског материјала о протеклим изложбеним активностима а касније и микрофилмовање у циљу заштите и чувања.
- Трезорирање ликовног фонда у наменским депоима. У том смислу неопходна израда клизећих полица и полица за смештај скулптура и керамике.
- Издавачка и сродне активности (информативни материјал: каталози, плакати, позивнице, флајери и други рекламни материјал који прати повремене ликовне, тематске и друге програме Галерије)
- Јавне програмске активности: Преуређење канцеларијског простора, адаптација новог депоа након проширења галерије према Дому Војске за смештај уметничког фонда галерије, израда простора за трајну презентацију Легата галерије (шест легата аутора који су завештали своја дела Галерији: Чадомир Крстић, Радомир Антић, Милена Мијалковић Николић, Слободана Сотирова, мр.Петра Ђорђевића и Милорада Антића), адаптација другог дела галерије за изложбе мањег значаја и адаптација простора за евентуални продајни простор... Ове активности биће активиране код Оснивача СО Пирот и Министарства културе.


3. ПРОСТОР И ОПРЕМА

3.1. Простор

Предстојеће адаптације простора у оквиру Дома Војске где је Галерија добила простор од 40 квадрата за депо и смештај уметничког фонда. Све наредне преправке и адаптације биће уз сагласност Оснивача и у складу са одобрењима надлежних институција.
Реорганизација постојећег пословног простора, изложбених простора и депоа.
За депоирање уметничке збирке и шест Легата Галерије неопходна је адаптација постојећих простора а у оквиру новог депоа израда клизећих полица према нацртима и захтевима најновијих метода музеолошке заштите уметничког материјала. Паралелно с тим ускладити адекватно светло, влажност, микро и макро услове, температуру...

3.2. Опрема

Набавка и куповина једног ИНВЕРТНОГ клима уређаја. Током 2020.године набављен је један клима уређај на месту изгорелог(штета пријављена код Осигуравајућег друштва „Дунав“) а потребно је набавити још један како би се обезбедило и хлађење и грејање оба галеријска простора.
Набавка, израда и монтирање КЛИЗЕЋЕ ПОЛИЦЕ за смештај галеријског фонда са уметничким делима.
За потребе изложбене делатности неопходна је допуна изложбених помагала: стакла (20 комада димензије 60 х 80 цм и 20 комада димензије 70 х 100 цм) и парспартуи у више нијанси (30 комада).
Галерија уредно води документацију о протеклим изложбама и галеријским активностима. За смештај каталога, позивница, плаката, архивске грађе, неопходна је набавка ормана за одлагање документације и архивског материјала Галерије. За увођење галеријске документације потребна је куповина екстерних флеш меморија за одлагање фотографија, набавка професионалних фасцикли и фолија.
Наредне године треба планирати и сав потребан материјал у циљу дигитализације галеријског материјала: документације, архивске грађе и галеријског фонда.


4. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Реорганизација рада Галерије вршиће се у оквиру три службе:
- Служба за рад са збирком
- Служба за јавне комуникације (рад са публиком) и
- Општа служба
Стручна активност Галерије, реализоваће су у више различитих праваца, а биће груписане у две врсте послова
Рад са ликовном збирком (аквизиција, откупом, преузимањем, поклоном, стручна и научна истраживања, конзерваторске активности, документаристичке активности, трезорирање, издавачка и сродне активности).
Рад са публиком (рад са публиком у оквиру легата, рад са публиком повремених и тематских изложби, организација различитих јавних програма, широк спектар маркетиншких и промотивних активности.
Формирање Продајног простора (у циљу побољшања услова рада у галерији, комуникација са ликовним уметницима и пласирање уметничких дела публици


5. СТРУЧНА ДЕЛАТНОСТ

Стручна обрада ликовног фонда подразумева евидентирање кроз Улазну књигу ликовног материјала, картотечку обраду, фотографисање и увођење предмета у регистар по најновијим музеолоким принципима програма МИСС Етернитас. У току је дигитализација уметничких и других збирки која је у складу са Законом о културним добрима. Галерија ће адекватним програмом о дигитализацији стручно обрадити постојећи фонд слика, скулптура, графика и дигиталних принтова и шест постојећих Легата

Стручна заштита ликовног фонда стручном обрадом, фотодокументацијом, конзервацијом, депоирањем, микрофилмовањем, архивирањем и другим стручним музеолошким методама. У оквиру тога потребно је извршити опрему појединих слика из фонда и конзервацију слика из легата „Чедомира Крстића“. Заштита подразумева компјутерску обраду ликовног фонда посредтсвом професионалног, наменског софтвера уз дигитално снимање (фотографисање и скенирање).

Рад на стручним истраживањима подразумева формирање ликовних биографија уметника са територије Пирота који су обележили одређене периоде у ликовном животу града. У том смислу израда појединачних биографија биће допуна ранијим истраживањима о Ликовном животу града.

Уметнички фонд Галерије „Чедомир Крстић“ има у власништву 280 уметничких дела добијених углавном поклоном. За попуну галеријског фонда уметничких дела неопходно је обезбедити и средства за откуп, најмање једног уметничког дела годишње.
Галерија има приручну, стручну библиотеку. За попуну библиотечког фонда потребна је набавка појединих наслова из области историје уметности а током трајања Сајма књига.

Ажурирање и одржавање сајта галерије (www.galerijapirot.com)


6. ОБРАЗОВНА И ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

6.1. Образовна

- Организовање стручних предавања и скупова у оквиру Галерије.
- Рад на повећању изложбене публике у Галерији
- Креативне радионице, нарочито одржавање дечјих радионица
- Концерти, промоције књига, пројекције документарних филмова из области уметности и друге промоције и културни програми у складу са галеријским делатностима.
- Вођење документације о протеклим догађајима у Галерији кроз фототеку, херамотеку, видео и тонским записима и осталим стручним методама.

6.2. Издавачка

- Израда каталога поводом самосталних, колективних, традиционалних и гостујућих изложби
- Писање стручних текстова за локалне и друге часописе
- Рад на изради и текста и објављивање публикације о галеријским легатима
- Поводом обележавања 40 година постојања и рада Галерије „Чедомир Крстић“ планирано је штампање часописа ПРЕГЛЕД (радни наслов) који ће садржати најзначајније догађаје у оквиру изложбене делатности. Осим тога часопис ће садржати и стручне текстове галеријских сарадника и скуп фотографија значајнијих догађаја и гостовања званичника на отварањима.
- Уколико буду обезбеђена средтва Галерија ће објавити још једну стручну публикацију под називом „Епоха у делима ликовних уметника Пироћанаца“. Ликовни уметници Пироћанци обележили су једну епоху у ликовном животу града. Тим поводом потребно је расветлити период од 50-тих година 20.века до данас, указати на значај аутора међу којима је већина била ван Пирота, у метрополама, али и тако враћали су се граду и учинили да ликовна традиција буде саставни део живота и рада Пирота. Делатност аутора биће представљена монографски а величина текста по њиховом значају.
- Традиционална Мајска изложба уметника Пироћанаца имаће каталог са повећаним бројем страница у духу обележевања јубилеја


ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ

Наредне 2021.године Галерија „Чедомир Крстић“ обележава 40 година постојања и рада. Већина изложби биће део Програма обележавања овог значајног јубилеја. Мајска изложба уметника Пироћанаца обележиће уметничко стваралаштво овог града и том приликом представиће се ликовни ствараоци старије и млађе генерације.

1.Селма Ђулизаревић Карановић, рођена у Сарајеву 1967. године. Студирала на Одсеку за историју уметности на Филозофском факултету у Београду. Дипломирала на Сликарском одсеку Факултета ликовних уметности у Београду, 1994. године у класи професорке Милице Стевановић. На истом факултету завршила последипломске студије 1997. године. Стекла је звање доктора уметности из области сликарства под менторством професорке Анђелке Бојовић 2012. године. Члан је УЛУСа од 1995. године. Самостално је излагала 28 пута у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Белгији од 1991. године. Учествовала је на бројним групним изложбама у земљи и иностранству. Ради као ванредни професор на Факултету примењених уметности у Београду на Графичком одсеку.

2.Теодора Мицић, рођена је 1998. године у Јагодини. Завршила је средњу школу ,,Свилајнац’’ у Свилајнцу. Уједно је завршила и нижу музичку школу ,,Божидар Трудић’’у Смедеревској Паланци. Тренутно је на основним студијама, на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, смер ликовне уметности, модул графика. Стипендиста фонда за изузетно надарене студенте Републике Србије, министарства просвете, науке и технолошког развоја. Учествовала је на преко двадесет групних изложби.

3. Теодора Стојановић, рођена у Београду 1981 године. Завршила је Академију Лепих уметности код професора Душана Оташевића. На истој академији завршила и специјалистичке студије у класи професора академика Владимира Величковића. Осим сликарства магистар је филозофије коју је завршила на Филозофском факултету у Београду. Излагала у земљи и иностранству. Освојила више међународних награда за сликарство на такмичењима у Италији, Шпанији, Јужној Кореји, Тајвану, Америци. Члан је Ицаф-а, УЛУС-а и УЛУПУДС-а, Културне мреже Србије. Осим што активно излаже бави се и арт цоацхингом- помаже младим уметницима да изграде своју уметничку каријеру.

4. Алиса Телетовић, биографија ове уметнице обележена је одрастањем у Херцеговини, избеглиштвом, студијама и оснивањем породице у Аустралији, повратком у БиХ и оснивањем властитог атељеа у Сарајеву. Дипломирала је 2000. годинена РМИТ универзитету у Мелбурну, где је студирала Бакалерат умјетност. Има Диплому за електронски дизајн и медије. Чланица је Удружења ликовних и примијењених уметника БиХ и УЛУБИХ-а. Иза себе има двадесет три самосталне изложбе, између осталог у Мелбурну, Перту, Аделиду, Бечу, Трогиру, Загребу, Сарајеву Тузли. Лауреаткиња је низа признања инаграда.

5. Бојан Новаковић, рођен 1979, дипломирао на Уметничкој академији у Новом Саду, Одсек за сликарство 2002. Магистрирао је и докторирао на Уметничкој академији у Новом Саду, одсек за сликарство.

6. Љубиша Брковић, рођен 1943. године. Дипломирао је на Академији примењених уметности у Београду 1971. год. Од 1972. до 1986. радио као индустријски дизајнер у фабрици “НИСАЛ“у Нишу. Од 1986. год. до 1992. год. власник галерије “Арс” у Нишу. Од 1993. живи и ствара у Нишу, има статус слободног уметника. Члан УЛУПУДС-а и нишког Графичког круга.

7. Бојана Николић, (Пирот, 31. јул 1980) уметница је млађе генерације која је по завршетку Факултета ликовне уметности у Београду ступила на ликовну сцену Србије са изграђеним стилом акционог сликарства и специфичним начином ликовног изражавања у којем њен доминантни свет боја и цртежа одише свежином.Члан је УЛУС-а од 2006. године. Учесница је већег броја радиониоца и ликовних колонија, студијских путовања и заједничких уметничких пројеката. До сада је излагала не великом броју колективник и самосталних изложби у земљи и иностранству. Добитница је неколико награда

8. Катарина Недељковић, рођена 1989. године у Крагујевцу. Завршила средњу Уметничку школу у Нишу. Дипломирала на Филолошко–уметничком факултету у Крагујевцу, одсек за Примењену уметност, смер зидно сликарство, у класи професора Жељка Ђуровића. Мастер студије завршава на истом факултету 2015. године под менторством проф. др Бојана Оташевића. Докторант је на Универзитету уметности у Београду, на одсеку за Интердисциплинарне уметности, студијски програм Дигитална уметност. Запослена на Филолошко-уметничком факултету, Универзитета у Крагујевцу од 2014.године. Ради као асистент у настави на предметима из уже уметничке области Сликарство, Цртање и сликање, Анатомско цртање и Пластична анатомија.Члан Удружења ликовних уметника Србије УЛУС од 2015.године. Члан је клуба Анатомских цртача од 2018. Године Члан Удружења ликовних уметника Крагујевца ЛУК од 2020.године.Руководилац и члан ликовне секције удружења Алтернативног омладинског центра.

9. Милица Лилић, рођена у Нишу 1985. Дипломирала на Факултету уметности у Приштини, у класи професора Томислава Трифића, 2009. До сада организовала девет самосталних изложби и излагала на многим колективним изложбама у земљи и иностранству (Мађарска, Северна Македонија, Бугарска, БиХ, Словенија, Кина). Учесница бројних међународних ликовних колонија. Члан УЛУС-а и Нове Арт Сцене. Сфера интересовања – цртеж, слика, графика, колаж. Бави се педагошким радом.

10. Марија Станојловић, рођена 1972. године у Панчеву. Дипломирала на Академији примењених уметности и дизајна у Београду, одсек керамике 1996. Самосталне изложбе: Галерија “Нова”, Панчево, 1996., Кућа Ђуре Јакшића, Београд, 1998. Савремена галерија Центра за културу Панчево, 1999, “Мали ликовни салон”, Крагујевац, 2000, “Салон 77”, Ниш, 2004, Савремена галерија Центра за културу Панчево, 2007., “БМА” Ротердам, 2007., Галерија Сингидунум Београд 2019.

11.Миња Пољак, рођена 1991. године у Београду. Дипломирани сценограф и мастер ликовни уметник. Тренутно на другој години докторских академских студија на Факултету примењених уметности на одсеку примењено сликарство. Добитник Доситејеве стипендије као представник Универзитета уметности у Београду. Члан је УЛУПУДС-а. Учествовала на три самосталне и многим групним изложбама у Београду, Шапцу, Смедеревској Паланци, Крагујевцу, Ковину, Великој Плани, Ријеци, Осијеку, Улму... Аутор је сценографија за више краткометражних филмова и музичких спотова. Бави се професионалним радом у позоришту у области сценографије и костимографије и `савременим` иконописом.

12. Вукашин Делевић, рођен 1993.године у Београду. Дипломирао на Факултету примењених уметности у Београду и на Академији лепих уметности и дизајна у Братислави на одсеку фотографија и нови медији. Имао велики број самосталних и колективних изложби. Циклус фотографија које излаже носи наслов „ВРЕМЕ“.

13. Славица Тотић, Јагодина 1963,Завршила Педагошку академију за образовање васпитача 1988.године у Крушевцу, затим Геррит Риетвелд Ацадемије, Амстердам вајарство 2000. Од 1997-2023. године излаже у земљи и иностранству. Као дизајнер, у статусу је слободног уметника од 2005 до 2013. и доцент, зуте Инвал, Амстердам, Холандија.

14. Љубодраг Јанковић Јале (Пирот, 1932.-), Школу за примењену уметност-одсек графике завршио у Београду у класи професора Винка Грдана. Радио као асистент на одсеку примењеног сликарства на Академији примењених уметности 1962. А пет година касније изабран је за доцента на предмету Вечерњи акт. До пензионисања би редовни професор. Члан УЛУС- а

15. Марио Леоне – УЛУПУДС, колективна изложба уметничке фотографије

16. Чедомир Крстић-ретроспектива са промоцијом монографије а у сарадњи са Галеријом „Арте“ из Београда
Колективне изложбе

17. Савремена Графика
Васил Владимиров Ангелов,рођен 11.07.1987.у Софији, Р.Бугарска.Дипломирао је на Националној ликовној академији у Софији на катедри за ликовну графику у класи професора Јохана Јотова 2010.године.Живи и ради у Софији.
Горан Тричковски,рођен 19.11.1987.године у Делчеву, Р.Северна Македонија.Дипломирао је у класи професора Јохана Јотова на катедри за графику на Националној ликовној академији у Софији.Живи и ради у Софији.
Зоран Мише,рођен 08.08.1984.у Охриду,Р.Северна Македонија.Дипломирао је на Националној ликовној академији у Софији на катедри за графику у класи професора Диме Колибарова 2007.године.Живи и ради у Софији.
Павел Целкоски, рођен 22.05.1986.у Охриду, Р.Северна Македонија. Дипломирао је на Националној ликовној академији у Софији на катедри за графику у класи професора Јохана Јотова 2010.године.Живи и ради у Софији.
Иван Евлогиев Матеев, рођен 29.12.1988.у Софији, Р.Бугарска.Дипломирао је на Националној ликовној академији у Софији на катедри за ликовну графику


Традиционалне изложбе:

18. Мајска изложба уметника Пироћанаца поводом 40 година рада Галерије

19. ЧИСТА ЗЕМЉА, гостујућа тематска изложба групе Кинеских уметника из Хонг Конга инспирисана фреско сликарством из области Дунхау у НР Кини.

20. ДЕЧЈИ ЛИКОВНИ САЛОН, традиционална дечја изложба деце предшколског и школског узраста.


Изложбе по позиву:

Током године планиране су и изложбене постовке ПО ПОЗИВУ у сарадњи са Галеријом САНУ-Београд, Галеријом Савремене ликовне уметности Ниш, Народним музејем Београд и осталим релевантним установама

Током 2021.године предвиђено је гостовање Галерије „Чедомир Крстић“ у Галерији „Лазар Возаревић“ у Сремакој Митровици са иозбором слика из фонда Галерије.


Пригодне изложбе (други део Галерије):

- Ликовне радионице
- Пројекције документарних филмоваДиректор Галерије „Чедомир Крстић“
Радмила Влатковић