ПРОГРАМ
РАДА ГАЛЕРИЈЕ „ЧЕДОМИР КРСТИЋ“ ПИРОТ
ЗА 2023. ГОДИНУПирот
ГАЛЕРИЈА ВРЕМЕ САДАШЊЕ И БУДУЋЕ

Галерија „Чедомир Крстић“ чува и изучава ликовну баштину града већ више од 40 година. Њену судбину и трајање одредила је једнако турбулентна историја, простор у коме ради, али у великој мери и учесници у догађајима, добротвори и заштитници Галерије, људи који су Галерију водили и радили у њој. Сви они заједнички допринели су да овај простор постане прави симбол културе града.

Као непрофитабилна установа компелексног типа у служби друштва, основана од стране града Пирота, прикупљајући, чувајући, документујући и презентујући ликовне вредности свога окружења, Галерија се, као заштитник и интерпретатор, брине о чувању и унапређењу ликовног наслеђа као и о ширењу општих културних вредности и испуњавању васпитно-образовних задатака. Галеријски фонд уметничких дела садржи 457 јединица и осам легата: Чедомира Крстића, Радомира Антића, Милене Мијалковић Николић, Слободана Сотирова, Петра Ђорђевића, Милорада Антића, Александра Ценића и Николе Николића. Како је основни задатак Галерије презентовање, проучавање и популарисање савременог визуелног стваралаштва, овај задатак реализује кроз изложбену и информативну активност. Осим тога Галерија поседује властити фонд уметничких дела због чега има карактер музејске установе и обавља све законом предвиђене музеолошке послове. Галерија шири и негује опште културне вредности и едукативне програме.
ОПШТИ ПОДАЦИ

Назив установе: Галерија „Чедомир Крстић“
Седиште: Пирот, Српских владара 77
Оснивач: Општина Пирот
ПИБ 100353533
Телефон/факс 010 321-565
Шифра делатности: 91.02 - Музеји, галерије, збирке
Матични број:06979904

Галерија је основана Одлуком СО Пирот о оснивању Галерије у Пироту донете на седници одржаној 26.05.1993.године. На основу одлуке Управног одбора од 22.01.1999.године Галерија је променила назив у Галерија „Чедомир Крстић“.

КАДРОВСКА СТРУКТУРА

Број запослених у Галерији је три: 1 са високом стручном спремом, 1 са вишом школском спремом и 1 са срењом школском спремом.

Финансирање основне делатности Галерије је искључиво из буџета Општине Пирот. Галерија не остварује сопствене приходе.

Рад Галерије је регулисан Законом о културним добрима, Законом о раду, Статутом Галерије, Правилником о систематизацији радних места, као и другим законским и подзаконским актима.
У Галерији постоји потреба за упошљавањем Историчара уметности или Организатора галеријских активности. На основу Правилника о организацији и систематизацији послова у Галерији “Чедомир Крстић“ организатор галеријских активности, који тренутно у Галерији обавља ове послове по Уговору о привременим и повременим пословима, обавља следеће послове: организује ауторске и друге изложбе ликовних дела, инсталација, перформанса, хепенинге, изложбе примењене уметности и дизајна и остало што је у домену визуелних уметности; организује манипулацију културним добрима унутар Галерије; координира реализацију галеријских програма у оквиру годишњег плана рада и припрема материјал за штампање каталога изложби и осталих публикација...

Побољшање кадровске структуре Галерије је свакако један од приоритета због повећаног обима послова, проширења делатности увођењем ликовних радионица, предавања из области историје уметности, промоција различитог карактера, камерних музичких концерата, презентација...Ове активности су на месечном нивоу у складу са програмом а нарочито током реализације програма Културног лета.

Имајући у виду да је ситуација и даљи ток пандемије непозната и неизвесна све предвиђене активности Галерије „Чедомир Крстић“ биће у складу са препорукама Министраства културе, прописа Владе Републике Србије и Локалне самоуправе. Због суочавања са ризицима услед пандемије корона вируса (COVID-19), потребно је водити политику мера за очување нивоа запослености и мера заштите. Истовремено је неопходно спроводити све мере штедње у оквиру ресурса електричне и топлодне енергије а на основу препорука.

1.2. КОНЦЕПТ
Галерија мора кроз свој рад да ствара свој став према уметности, да изналази могућности за увек нови приступ у презентацији материјала, а организовањем изложби различите тематике и садржаја уз савремени концепт да се приближи публици на најнепосреднији начин. Потребно је превазићи предрасуду да је галерија само празан простор за излагање а не и центар културних збивања. Учинити све да Галерија буде отворена за сарадњу, напредне идеје и нове програме који имају своју будућност.

2. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ
2.1.Дефинисање делатности
Галерија је установа која се, у складу са Законом о културним добрима, бави превасходно изложбеним активностима и презентацијом покретних историјско-уметничких културних добара, аутора и њихових дела, презентацијом повремених тематских и ауторских изложби. Ове активности обавља у више нивоа:
Први, базични подразумева изложбену активност презентацијом уметничких дела аутора на основу конкурса, по позиву домаћих и гостујућих аутора, а који подразумева евидентирање и аквизицију(набавку путем поклона или уговора), документаристичку обраду (по принципима предвиђеним законским прописима), конзервацију, рестаурацију и трезорирање (трајно чување) слика, скулптура, графика и других уметничких културних добара.
Други ниво рада су различити видови стручно-научних анализа (стручно и научно истраживање ликовних стваралаца, историјских периода, догађаја и процеса везаних за време њиховог стварања, постављање у историјске, тематске и стилске оквире), успостављање хронологије и публиковање резултата ових истраживање.
Трећи вид рада галерије представљају различити видови експозиције резултата претходна три нивоа путем изложби (сталне поставке, тематске и повремене изложбе), јавни скупови (предавања, трибине, промоције, научни скупови) али и различитих издања (монографије, публикације, каталози, проспекти...).
Четврти вид рада галерије представља веома широк спектар комуникација са широм и стручном јавношћу (стручна вођења, промоције, предавања, трибине и сл.).
2.2.Планиране активности
- Аквизиције (набавка ликовних дела и попуна галеријског фонда уметничких дела путем поклона или откупа, донацијама и обавезама из Правилника о раду Галерије).
- Стручна и научна истраживања (рад на ликовном фонду галерије, стручна и картотечка обрада постојећег фонда, стручна музеолошка анализа и израда неопходне документације уметничке збирке...)
- Конзерваторске активности на предметима који ће бити део будуће сталне поставке Завичајне збирке, ликовне збирке Галерије и стална брига око легата Галерије (Чедомир Крстић, Радомир Антић, Милена Мијалковић Николић, Слободан Сотиров, мр.Петар Ђорђевић, Милорад Антић, Александар Ценић и Никола Николић). Као део конзерваторских радова Галерија ће спровести конзервирање и заштиту Уметничке збирке ИО „Први мај“ а које је Галерија у договору са Градском управом преузела и музеолошки одложила у професионално припремљеном депоу Галерије „Чедомир Крстић“.Слике, графике, цртежи, скулптуре и таписерије из ове збирке биће у наредном периоду конзервиране и припремљене за изложбу у наредној 2023.години.
- Документаристичке активности ( компјутерска обрада свих збирки посредством професионалног, наменског софтвера „Етернитас“ уз дигитално снимање (фотографисање и скенирање). Ова активност подразумева и евидентирање архивског материјала о протеклим изложбеним активностима а касније и микрофилмовање у циљу заштите и чувања.
- Трезорирање ликовног фонда у наменским депоима. У том смислу неопходна израда клизећих полица и полица за смештај скулптура и керамике.
- Издавачка и сродне активности (информативни материјал: каталози, плакати, позивнице, флајери и други рекламни материјал који прати повремене ликовне, тематске и друге програме Галерије)
- Јавне програмске активности: Преуређење канцеларијског простора, адаптација новог депоа након проширења галерије према Дому Војске за смештај уметничког фонда галерије, израда простора за трајну презентацију Легата галерије (осам легата аутора који су завештали своја дела Галерији: Чадомир Крстић, Радомир Антић, Милена Мијалковић Николић, Слободана Сотирова, мр.Петра Ђорђевића и Милорада Антића, Александра Ценића и Николе Николића), адаптација другог дела галерије за изложбе мањег значаја и адаптација простора за евентуални продајни простор... Ове активности биће активиране код Оснивача СО Пирот и Министарства културе.

3.ПРОСТОР И ОПРЕМА
3.1.Простор
Предстојеће адаптације простора у оквиру Дома Војске где је Галерија добила простор од 40 квадрата за депо и смештај уметничког фонда. Све наредне преправке и адаптације биће уз сагласност Оснивача и у складу са одобрењима надлежних институција. Током 2022.године у простору депоа била је поплава услед непогоде и тренутне адаптације зграде Дома Војске. Том приликом дошло је до оштећења зидних платна која су од иверице, основних галеријских помагала (постаменти, панои, картони, парспартуи...). Неопходно је надокнадити штету у депоу и вратити овај простор у првобитно стање. Паралелно с тим у оквиру овог простора потребно је ускладити адекватно светло, влажност, микро и макро услове, температуру... Како Галерија нема услова за пријем изложби које дполазе са стране, потребно је учинити напоре да се поред Депоа обезбеди ПРИЈЕМНИ ДЕПО за смештај ликовног материјала који се транспортује или које стиже за предстојеће изложбене поставке.
3.2. Опрема
За потребе изложбене делатности неопходна је допуна изложбених помагала: стакла (20 комада димензије 60 х 80 цм и 20 комада димензије 70 х 100 цм) и парспартуи у више нијанси (30 комада), картони као подлога стаклима у две димензије: 60 х 80 цм - 20 комада димензије 70 х 100 цм - 20 комада).
Галерија уредно води документацију о протеклим изложбама и галеријским активностима. За смештај каталога, позивница, плаката, архивске грађе, неопходна је набавка ормана за одлагање документације и архивског материјала Галерије. За увођење галеријске документације потребна је куповина екстерних флеш меморија за одлагање фотографија, набавка професионалних фасцикли и фолија.
Галерија је током претходног периода обезбедила озвучење са једном звучном кутијом. То се показало као недовољно приликом отварања изложбених поставки, недовољна је чујност и бежични микрофон се показао као неадекватан. Зато је у наредној години потребно обезбедити још једну звучну кутију, миксету и жичани микрофон.
Како је у току дигитализација уметничког материјала у свим музејима и галеријама потребно је планирати укључење Галерије у систем и извршити набавку потребне опреме за дигитализацију галеријског материјала: документације, архивске грађе и галеријског фонда.
4.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
Реорганизација рада Галерије вршиће се у оквиру три службе:
- Служба за рад са збирком
- Служба за јавне комуникације (рад са публиком) и
- Општа служба
Стручна активност Галерије, реализоваће су у више различитих праваца, а биће груписане у две врсте послова
Рад са ликовном збирком (аквизиција, откупом, преузимањем, поклоном, стручна и научна истраживања, конзерваторске активности, документаристичке активности, трезорирање, издавачка и сродне активности).
Рад са публиком (рад са публиком у оквиру легата, рад са публиком повремених и тематских изложби, организација различитих јавних програма, широк спектар маркетиншких и промотивних активности.
Формирање Продајног простора (у циљу побољшања услова рада у галерији, комуникација са ликовним уметницима и пласирање уметничких дела публици
5.СТРУЧНА ДЕЛАТНОСТ
Стручна обрада ликовног фонда подразумева евидентирање кроз Улазну књигу ликовног материјала, картотечку обраду, фотографисање и увођење предмета у регистар по најновијим музеолоким принципима програма МИСС Етернитас. У току је дигитализација уметничких и других збирки која је у складу са Законом о културним добрима. Галерија ће адекватним програмом о дигитализацији стручно обрадити постојећи фонд.
Стручна заштита ликовног фонда стручном обрадом, фотодокументацијом, конзервацијом, депоирањем, микрофилмовањем, архивирањем и другим стручним музеолошким методама. У оквиру тога потребно је извршити опрему појединих слика из фонда и конзервацију слика из легата „Чедомира Крстића“. Заштита подразумева компјутерску обраду ликовног фонда посредтсвом професионалног, наменског софтвера уз дигитално снимање (фотографисање и скенирање).
Рад на стручним истраживањима подразумева формирање ликовних биографија уметника са територије Пирота који су обележили одређене периоде у ликовном животу града. У том смислу израда појединачних биографија биће допуна ранијим истраживањима о Ликовном животу града.
Уметнички фонд Галерије „Чедомир Крстић“ има у власништву 280 уметничких дела добијених углавном поклоном. За попуну галеријског фонда уметничких дела неопходно је обезбедити и средства за откуп, најмање једног уметничког дела годишње.
Галерија има приручну, стручну библиотеку. За попуну библиотечког фонда потребна је набавка појединих наслова из области историје уметности а током трајања Сајма књига.
Ажурирање и одржавање сајта галерије (www.galerijapirot.com)

6.ОБРАЗОВНА И ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
6.1.Образовна
- Организовање стручних предавања и скупова у оквиру Галерије.
- Рад на повећању изложбене публике у Галерији
- Креативне радионице, нарочито одржавање дечјих радионица
- Концерти, промоције књига, пројекције документарних филмова из области уметности и друге промоције и културни програми у складу са галеријским делатностима.
- Вођење документације о протеклим догађајима у Галерији кроз фототеку, херамотеку, видео и тонским записима и осталим стручним методама.
6.2.Издавачка
- Израда каталога поводом самосталних, колективних, традиционалних и гостујућих изложби
- Писање стручних текстова за локалне и друге часописе
- Рад на изради и текста и објављивање публикације о галеријским легатима
- Покретање часописа Галерије „Чедомир Крстић“
- Уколико буду обезбеђена средтва Галерија ће објавити још једну стручну публикацију под називом „Епоха у делима ликовних уметника Пироћанаца“. Ликовни уметници Пироћанци обележили су једну епоху у ликовном животу града. Тим поводом потребно је расветлити период од 50-тих година 20.века до данас, указати на значај аутора међу којима је већина била ван Пирота, у метрополама, али и тако враћали су се граду и учинили да ликовна традиција буде саставни део живота и рада Пирота. Делатност аутора биће представљена монографски а величина текста по њиховом значају.
- Поводом обележавања 100 година од рођења ЧЕДОМИРА КРСТИЋА, предвиђа се објављивање монографије у сарадњи са Галеријом АРТ из Београда и ћерком Чедомира Крстића, Анитом. Ово би био централни догађај у Галерији током наредне године.

ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ
1.АНЂЕЛА МИЦИЋ, рођена 1992.године у Свилајнцу, завршила: Музичка школа ,,Божидар Трудић“ , у Смедеревској Паланци (2001 – 2007), Средња школа ,,Свилајнац“ у Свилајнцу (2009 – 20011), Основне студије ФИЛУМ, Филолошко – уметнички факултет у Крагујевцу (2011– 2015), Мастер студије, ФИЛУМ, Филолошко - уметнички факултет у Крагујевцу (2015 - 2016 ), Докторске студије, Факултет примењених уметности, Београд (2017 – 2019), Члан УЛУС-а
2. ФИЛИП РИСТИЋ, рођен 1988 у Београду, 2006-2011. Факултет Приштинског Универзитета са тренутним седиштем у Косовској Митровици- смер сликарство (Класа Зорана Фуруновића), 2018.Факултет Уметности Приштинског Универзитета са тренутним седиштем у Косовској Митровици-смер сликарство (Класа Зорана Фуруновића), 2021- Тренутно на првој години докторских студија визуелних уметности.Факултет савремених уметности – Београд

3. ХАРИС ЛИЧИНА, рођен 1996. године у Новом Пазару. Основне студије завршио на ФЛУ у Приштини (Косовска Митровица), на одсеку Графика 2019. године и 2020. на одсеку Графички дизајн. Дипломирао на мастер студијама 2021. године на графичком одсеку у класи др ум.Сузане Вучковић.

4. КА ЈОНГ ЧОИ је рођена 1989. године у Сеулу, у Републици Кореји. Године 2012. завршила је основне студије на Националном Универзитету у Сеулу и стекла звање Дипломирани ликовни уметник оријенталног сликарства. На истом факултету, 2018. године, завршила је мастер академске студије и стекла звање Мастер ликовни уметник оријенталног сликарства. Ради у Сеулу као предавач на предмету Корејско сликарство у Вишој средњој уметничкој школи у Сеулу.
5. ОГЊЕН МИРКОВИЋ, рођен.1994.,2013–2017. Основне академске студије на Факултету ликовних уметности, смер сликарство, 2017–2018. Мастер академске студије на Факултету ликовних уметности, класа проф. Банета Раковића, 2015. Награда Факултета ликовних уметности за цртеж (студија модела, ИИ година студија), Редовно учешће на годишњим изложбама ФЛУ у периоду 2014–2018. 2021. Изложба „Релације“, Модерна галерија Центра за културу Лазаревац 2019.
6.ПАУЛИНА АЛЕКСИЋ, рођена 1999.године у Зајечару. Дипломирала је на Факултету уметности у Нишу на одсеку за примењене уметности-Графички дизајн 2021. Тренутно на мастер студијама Факултета примењених уметности у Београду на одсеку за фотографију. Учествовала је на бројним изложбама.
7. ПРЕДРАГ ЛОЈАНИЦА, ртођен у Томашевцу 1973.,Факултет ликовних уметности у Београду уписао 1998. завршио 2003. у класи проф. Чедомира Васића. Магистрирао 2007. са темом „Портрет човека“, код истог професора. Докторско уметнички пројекат „У МАНАСТИРУ-слике, цртежи, видео радови“ одбранио 2014. на Факултету ликовних уметности у Београду, ментор проф. Анђелка Бојовић.
8.СВЕТИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ ЦЕЛА, рођен 1950.у селу Крупац код Пирота а дипломирао на Вишој педагошкој школи-смер ликовна култура у Приштини код професора Светомира Арсића Басаре. Члан ДЛУП Пирота. Бавио се педагошким радом.

9.ЈОВИЦА ИЛИЋ, рођен је у Пироту 15.7.1958. године. Дипломирао је 1984. на Академији ликовних уметности у Сарајеву, у класи професора Миливоја Унковића. Члан је УЛУС-а, Нишког графичког круга и Друштва ликовних уметника и педагога Пирота. Живи и ради у Пироту. Баци се сликарством, вајарством, графиком, дизајном и декорацијом.Имао је велики број колективних и самосталних изложби. Добио је више награда, признања и откупних награда за сликарство и вајарство. Учесник је многобројних ликовних колонија. Назив изложбе: Уметношћу против безнађа.Биће излођене скулптуре, ретроспектива мог вајарског рада. Скулптуре су од ситне пластике, изведене у теракоти, металу и дрвету, као и скулптуре већег формата изведене у дрвету и металу.

10. ДРАГАНА ДРАГУТИНОВИЋ (1974, Пирот)
Дипломирала у класи професора Јована Сивачког 2004. године на Факултету ликовних уметности у Београду. Докторски уметнички пројекат Зазидане, римејк-амбијентална инсталација, под менторством професора Милете Продановића одбранила 2016. на истом факултету. Добитница награде Риста и Бета Вукановић, сликари 2003. године и награде VI мајске изложбе Галерије Чедомир Крстић у Пироту.
Ради у звању професора струковних студија на Академији техничко-васпитачких струковних студија у Нишу – Одсек Пирот.
Аутор и коаутор стручних текстова из области ликовног васпитања и образовања, као и ликовних радионица и пројеката у домену ликовне педагогије, ликовног васпитања и образовања деце и одраслих. Ангажована у припреми и реализацији позоришних представа намењених деци предшколског узраста. Коаутор годишње изложбе Дечје ликовно стваралаштво. Као ликовни уметник до сада је остварила седамнаест самосталних и излагала на већем броју колективних изложби у земљи и иностранству. Аутор је текстова из области визуелних уметности, приказа изложби и предговора у каталозима. Један је од оснивача и председница Удружења ликовних и примењених уметника Нова арт сцена. Члан је Уметничког савета Галерије Чедомир Крстић у Пироту.
Назив изложбе: Прости бројеви

11.ДРАГАН МАНЧИЋ, рођен 1951.године у Височкој Ржани, одрастао у селу Рсовци. Дипломирани је инжињер текстилне технологије. Члан је Нове Арт сцене и Удружења ликовних уметника „Пиргос арт. Имао велики број колективних и више од десет самосталних изложби. Ради пејзаже и мртве природе у техници уља, пастела и акварела.
12.100 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ЧЕДОМИРА КРСТИЋА
13.РАДОМИР АНТИЋ-НАРОДНИ МУЗЕЈ НИШ
14.ИЗ УМЕТНИЧКЕ ЗБИРКЕ ПРВОГ МАЈА

Колективне изложбе и традиционалне изложбе:
15. УДРУЖЕЊЕ НОВА АРТ СЦЕНА
16. УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА „ПИРГОС АРТ“
17.ДЕЧИЈИ ЛИКОВНИ САЛОН

Изложбе по позиву:
Током године планиране су и изложбене постовке ПО ПОЗИВУ у сарадњи са Галеријом САНУ-Београд, Галеријом Савремене ликовне уметности Ниш, Народним музејем Београд и осталим релевантним установама

Пригодне изложбе (други део Галерије):
- Ликовне радионице
- Пројекције документарних филмоваДиректор Галерије „Чедомир Крстић“
Радмила Влатковић _____________________________